top of page

Obchodní a dodací podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní a dodací podmínky společnosti dignity solar s.r.o. (dále jen „VOP“ nebo jen „OP“)
  ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „OZ“), určují část obsahu smluvního vztahu a upravují tak některá práva a povinnosti mezi společností dignity solar s.r.o., IČO: 19262191, DIČ: CZ19262191,
  se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 383857, jako dodavatelem (dále také jen „dodavatel“),
  a třetí osobou jako odběratelem (dále také jen „odběratel“), při prodeji, montáži, instalaci a připojení zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) a/nebo tepelného čerpadla (TČ) na základě smlouvy
  na dodávku a montáž FVE a TČ a poskytování souvisejících služeb.

 2. OP jsou zveřejněny na internetové stránce dodavatele www.dignitysolar.cz
  (dále také jen „internetová stránka“) spolu s další dokumentací (jednotlivé produktové listy, uživatelské příručky, návody na obsluhu a záruční podmínky výrobců apod.).

 3. OP jsou pro dodavatele i odběratele závazné. Individuální ujednání ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem má přednost před OP. OP jsou v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak.

 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou smlouvy
  na straně odběratele spotřebitel (viz. ust. § 419 občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené OP nejen občanským zákoníkem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele.

 5. „Smlouvou“ se pro účely OP rozumí smlouva na dodávku a montáž FVE a TČ a poskytování souvisejících služeb, kterou se dodavatel zavazuje prodat a dodat odběrateli zařízení, vč. licence
  k software pro inteligentní řízení fotovoltaické elektrárny, a poskytnout mu další práva související
  se zařízením (dále také jen „Předmět plnění“), jež jsou dále specifikovány ve smlouvě (dále také jen „Smlouva“).

 6. Zařízením se rozumí konkrétní věc movitá, tj. FVE – zařízení hybridního systému fotovoltaické elektrárny (zejména fotovoltaických panelů, střídače, bateriového úložiště, komunikační rozhraní),
  vč. montážní sady a také věc movitá – TČ a s ním souvisejících technologií uvedených ve Smlouvě. Jedná se o zboží velice individualizované na přání odběratele, jež by se dodavateli obtížně prodávalo jinému, neboť jde o personalizované plnění vůči odběrateli. Jedná se tedy o zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu a dle ust. § 1837 písm. d) nelze od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku).
  FVE a TČ bude dále – jednotlivě či společně – označována také jen jako „zařízení“.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Písemná forma je zachována také v případě, pokud
  je učiněna elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu smlouvy a určení osoby,
  která objednávku učinila; je-li objednávka učiněna e-mailem, nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Nabídka možnosti dodání a montáže zařízení, jakož i zasílání dalších souvisejících dokumentů a technických specifikací a informací odběrateli, není návrhem na uzavření smlouvy. Prezentace zařízení nebo služeb dodavatele na internetové stránce není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření smlouvy je teprve návrh individualizovaného smluvního textu zaslaného dodavatelem odběrateli s vyplněnými údaji
  o odběrateli, jakož i se specifikací plnění, cenou, platebními podmínkami, místem a termínem plnění. Možnost akceptace návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, se vylučuje.

 2. Pokud odběratel využije při uzavírání smlouvy komunikační prostředky na dálku (telefon, e-mail atd.), nese ze svého náklady s tím spojené, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. Pokud internetová stránka dodavatele obsahuje informace o zařízení, a to včetně uvedení cen jednotlivého zařízení, je tato cena pouze orientační, neboť konečná cena bude odběrateli sdělena
  až poté, kdy projeví o zboží zájem a bude mu učiněna individualizovaná nabídka, přičemž se jedná
  o zboží individuálně upravené na přání odběratele. Platební termíny, zálohy na cenu za zařízení
  a další a práva a povinnosti dodavatele a odběratele jsou upraveny ve smlouvě.

 4. Uzavřelo-li Smlouvu na straně odběratele více osob, jsou všechny tyto osoby povinny plnit své dluhy vzniklé dle Smlouvy společně a nerozdílně.

 

III. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZAŘÍZENÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele,
  nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat zařízení na místo určené odběratelem v objednávce,
  je odběratel povinen zajistit převzetí zařízení při dodání. Odběratel tedy není oprávněn převzetí zařízení odmítnout, s výjimkou dodání zjevně vadného plnění ze strany dodavatele.

 3. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zařízení doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené
  s opakovaným doručováním zařízení, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zařízení od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zařízení
  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poznamenat při přebírání zařízení toto zjevné poškození do dodacího/přepravního listu. Nesplní-li odběratel tuto povinnost, zanikají mu tím práva z vad zařízení způsobené zjevným poškozením zařízení. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí třetí osoby do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva odběratele z odpovědnosti za vady zařízení (jde-li o jiné vady než vady způsobené zjevným poškozením zásilky) vyplývající z právních předpisů.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

 6. Nebezpečí škody na zařízení (vč. škody způsobené krádeží), jakož i nebezpečí nahodilé zkázy zařízení, přechází na odběratele převzetím zařízení odběratelem či osobou jím určenou,
  a to i před jeho instalací a montáží.

 

IV. PRÁVA SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva odběratele – spotřebitele z vadného plnění

Odběrateli – spotřebiteli náleží práva vznikající z vadného plnění dle § 2165 a násl. OZ (vyjma případů uvedených níže). Odběratel je oprávněn vytknout vadu, která se na Předmětu plnění projeví, do 2 let
od jeho převzetí, a to u dodavatele (údaje viz výše). Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou není opotřebení Předmětu plnění způsobené jeho obvyklým užíváním.
Vytkl-li odběratel vadu Předmětu plnění oprávněně, pak po dobu, po kterou nemůže zboží užívat,
neběží doba 2 let pro vytknutí vady. Nemá-li Předmět plnění vlastnosti stanovené v § 2161 OZ (má-li vadu), může odběratel – spotřebitel požadovat podle své volby dodání nového Předmětu plnění bez vad,
nebo opravu Předmětu plnění, ledaže je zvolený způsob odstranění vady Předmět plnění nemožný
nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Předmět plnění měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro odběratele. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné
nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Předmět plnění měl bez vady. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím odběrateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Předmětu plnění a účel, pro který odběratel Předmět plnění koupil. K odstranění vady převezme dodavatel Předmět plnění na vlastní náklady,
je-li to nutné, jinak provede opravu na místě, kde se nachází Předmět plnění. Odběratel je povinen Předmět plnění po odstranění vady převzít. Odběratel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: a) dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné,
že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro odběratele.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Předmětu plnění bez vady a hodnotou vadného Předmětu plnění. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Předmět plnění nevýznamná. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, vrátí mu dodavatel zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu,
co Předmět plnění obdrží nebo co mu odběratel prokáže, že mu odběratel Předmět plnění odeslal. Dokud dodavatel nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí odběratel platit dodavateli dosud neuhrazenou cenu Předmětu plnění nebo jeho část.

 

Další podmínky uplatnění Práv odběratele – spotřebitele

z vadného plnění (dále také jen „Práva z vad“)

Práva z vad lze uplatnit pouze v případě, že vada nevznikla z důvodů, že nebyla prováděna běžná uživatelská údržba Předmětu plnění nebo zásady provozu podle pokynů uvedených v Návodu k použití (za který se považují i jiné pokyny dodavatele či výrobce k užívání či způsobu obsluhy Předmětu plnění, které byly odběrateli předány). Práva z vad nemá odběratel ani tehdy, jestliže vadu způsobil sám nebo,
že vada Předmětu plnění byla způsobena mechanickým poškozením Předmětu plnění,
vznikla při nepřípustném zásahu do Předmětu plnění osobou, která k provedení zásahu nebyla dodavatelem výslovně zmocněna, včetně zásahu a oprav neodborným servisem, byla zaviněna špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nedodržením pokynů k provozu a běžné údržbě uvedených v Návodu k použití, a to zejména byl-li Předmět plnění používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo byla vada způsobena v důsledku vyšší moci (zejm. živelní katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek) nebo nastala-li závada
v elektrické síti nebo byl-li Předmět plnění připojen na jiné síťové napětí (přepětí, podpětí),
než pro které je určen. Práva z vad se nevztahují na opotřebovatelné součástky (zejm. žárovky, kontrolky, těsnění, gumičky, filtry) nebo na součástky, které jsou určeny k tomu, aby byly zničeny při určité události.

 

Upozornění

Výše uvedené právo odběratele na bezplatnou nápravu vad Předmětu plnění z titulu Práva z vad není Zárukou odběratele za jakost Zařízení dotčeno.

 

Provedení reklamace

Odběratel je povinen oznámit zjištěné vady Předmětu plnění dodavateli. Má-li jít o opravu Předmětu plnění, pak platí, že je-li v potvrzení vydaném dodavatelem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady uvedena jiná osoba určená k opravě, uplatní odběratel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Dodavatel je povinen odběrateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil,
co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené dodavatelem k provedení opravy.

Práva z odpovědnosti za vady zařízení může odběratel uplatnit zejména osobně nebo písemně zásilkou na adrese sídla uvedenou v čl. I. VOP či elektronickou poštou na adresu elektronické pošty dodavatele
(viz údaje uvedené čl. I. VOP).

 

Působnost ujednání

Ujednání uvedená výše v tomto článku VOP se u osob, které nejsou v postavení spotřebitele, nepoužijí.

 

V. ZÁRUKA

 1. Dodavatel poskytuje na bezchybnou funkci některých částí Předmětu plnění, u nichž je to uvedeno  ve Smlouvě, odběrateli záruku za jakost (dále také jen „Záruka“), a to po dobu uvedenou ve Smlouvě. Je-li na zařízení, na jeho obalu, v návodu připojenému k zařízení nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zařízení použít, použijí se ustanovení o záruce
  za jakost uvedená v těchto VOP. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, které se projevily v průběhu záruční doby, nebo na jiné vady výslovně uvedené
  v Záruce. Záruka se nevztahuje na opotřebovatelné součástky (zejm. žárovky, kontrolky, těsnění, gumičky, filtry) nebo na součástky, které jsou určeny k tomu, aby byly zničeny při určité události.

 2. Ustanovení uvedená v čl. V. odst. 1 VOP se nepoužijí u zařízení prodávaného za nižší cenu na vadu,
  pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zařízení způsobené jeho obvyklým užíváním,
  u použitého zařízení na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zařízení mělo
  při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zařízení. Právo ze Záruky odběrateli nenáleží,
  pokud odběratel před převzetím zařízení věděl, že zařízení má vadu,
  anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.

 3. Záruka nevznikne, a v případě, že již vznikla, zanikne, bude-li odběratel v prodlení se zaplacením jakékoliv části Předmětu plnění.

 4. Odběratel je povinen oznámit zjištěné záruční vady Předmětu plnění dodavateli, a to bez zbytečného odkladu poté, co se záruční vada Předmětu plnění projeví. Je-li však v potvrzení vydaném dodavatelem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za záruční vady uvedena jiná osoba určená
  k opravě, uplatní odběratel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

 5. Odstranění závady provede dodavatel pouze formou opravy Předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany po provedení reklamace odběratelem jinak. Záruka se nevztahuje na případy,
  kdy odběratel nepředloží současně s oznámením vady dodavateli Dodací a záruční list nebo Smlouvu. Záruku nelze uplatnit na technické parametry Předmětu plnění, jsou-li v souladu se specifikacemi Předmětu plnění sdělenými odběrateli ani na opotřebení Předmětu plnění způsobené běžným používáním. Odběratel dále nemá práva ze Záruky, jestliže vadu sám způsobil nebo že vada Předmětu plnění byla způsobena mechanickým poškozením Předmětu plnění, vznikla při nepřípustném zásahu do Předmětu plnění osobou, která k provedení zásahu nebyla dodavatelem výslovně zmocněna
  nebo určena, včetně zásahu a oprav neodborným servisem, byla zaviněna nesprávnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nedodržením pokynů k provozu a běžné údržbě uvedených
  v Návodu k použití či jiném obdobném dokumentu, byla-li vada způsobena v důsledku vyšší moci (zejm. živelní katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek), nebo nastala-li vada Předmětu plnění v důsledku závady v elektrické síti (přepětí, podpětí). Záruka se nevztahuje na vady, pokud odběratel porušuje zásady provozu
  a běžné údržby Předmětu plnění uvedené v Návodu k použití či obdobném dokumentu.

 6. Pokud zákazník oznámí dodavateli vadu Předmětu plnění, na kterou se nevztahuje Záruka
  (např. nebyly splněny podmínky Záruky, uplynula záruční doba, závada byla nahlášena omylem apod.), může dodavatel požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené vady zákazníkem, v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude vycházet z aktuálních platných cen v místě a době uplatnění reklamace u dodavatele.

 

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Odběratel nabývá vlastnictví k Předmětu plnění zaplacením celé kupní ceny sjednané ve Smlouvě.

 2. Mimosoudní vyřizování stížností odběratelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy na: info@dignitysolar.cz, či písemně na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví Smlouvy.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
  se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem
  a odběratelem ze Smlouvy.

 4. Evropské spotřebitelské centrum – Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
  a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zařízení na základě živnostenského oprávnění.
  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. VYŠŠÍ MOC

 1. Dodavatel ani odběratel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků z důvodu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí které se vyskytly po uzavření Smlouvy, kterým nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí, jako jsou např. závažné provozní poruchy včetně stávky, havárie výrobního zařízení, přerušení mezinárodní dopravy, válka (či jiný ozbrojený konflikt) nebo hrozba války (či jiného ozbrojeného konfliktu), pirátství, mobilizace, převraty, protivládní povstání či nepokoje, epidemie, teroristické útoky, živelní pohromy, extrémní projevy počasí, embarga, nedostatek surovin, vody či energie, rozsáhlé technické výpadky, poruchy dodávek energií (např. blackouty), rozsáhlé potíže s lodní dopravou, přírodní pohromy takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

 2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání.
  Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.

 3. V případě výskytu vyšší moci se o dobu, po kterou trvá vyšší moc, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou nebo těmito OP.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči odběrateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů odběratele pro účely plnění ze Smlouvy,
pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, a to zásad ochrany osobních údajů, jež jsou rovněž zveřejněny
na jeho webových stránkách a jsou tak k dispozici odběratelům.

 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Odběratel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení podnikatelem
  na elektronickou adresu či telefonní číslo odběratele. Svou informační povinnost vůči odběrateli
  ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů odběratele pro účely
  zasílání obchodních sdělení plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu,
  a to zásad ochrany osobních údajů, jež jsou rovněž zveřejněny na jeho webových stránkách
  a jsou tak k dispozici odběrateli.

 2. Práva a povinnosti v oblasti ukládání tzv. „cookies“ jsou uvedena ve zvláštním dokumentu,
  a to zásad ochrany osobních údajů, jež jsou rovněž zveřejněny na jeho webových stránkách
  a jsou tak k dispozici odběratelům.

 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odběrateli může být doručováno na elektronickou adresu odběratele.

 2. V aktuálním znění jsou tyto OP vždy zveřejněny na webových stránkách dodavatele - www.dignitysolar.cz a odběratel je, či jejich změny, v aktuálním znění současně vždy obdrží emailem anebo osobně.

 3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
  že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není odběratel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se
  v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
  závazkové vztahy (řím. I).

 4. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 5. Smlouva včetně OP odběratele je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 6. Tyto OP jsou platné a nabývají účinnosti ode dne 16.8.2023.

bottom of page